Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ФЕИТ Електрични елементи на автоматско управување

Електрични елементи на автоматско управување

1.    Наслов на наставниот предмет

Електрични елементи на автоматско управување

2.    Код

3ФЕИТ02З006

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Михаил Дигаловски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Основи на електротехника

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со елементите (референтни, мерни, споредбени, извршни, засилувачки) кои се користат во системите за автоматско управување на ЕМП. Разбирање и користење на елемените на АУ кои се применуваат во ЕМП.

11.    Содржина на програмата: Вовед. Компоненти на регулираните електромоторни погони (референтни, мерни, споредбени, преобразувачки, A/D D/A, извршни). Магнетни засилувачи, полупроводнички засилувачи, енергетски полупроводнички компоненти, управувачки кола за насочувачи и чопери, топологија на фреквенциско напонски преобразувачи, видови на PWM управување). Микрокомпјутерско управување на електромоторни погони (основна конфигурација, примена на DSP).

12.    Методи на учење: Интерактивни предавања, аудиториски и лабораториски вежби

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

5

16.2. Самостојни задачи

10

16.3. Домашно учење

90

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

0

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

100

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности 15.1 и 15.2

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Јакимов Т.

Компоненти и системи за автоматско управување на електромоторни погони

 

 

2

Андонов З., Мирчевски С.

Збирка решени задачи по електрични елементи на автоматско управување

 

 

3

Мирчевски С.

Предавања по предметот електрични елементи на автоматско управување

 

 

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

А.Е. Фицџералд, Чарлс Кингсли Помладиот, Стефан Д. Уманс

Електрични машини. (шесто издание)

McGraw-Hill Science/Engineering/Math