Лични алати
Пријави се

Германски јазик

1.    Наслов на наставниот предмет

Германски јазик

2.    Код

3ФЕИТ12З006

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕУМ, КСИАР, КТИ, КХИЕ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

I/1

7.    Број на ЕКТС

3.00

8.    Наставник

 

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции)

11.    Содржина на програмата

12.    Методи на учење

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 1 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

90

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

 

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

 

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

 

16.2. Самостојни задачи

 

16.3. Домашно учење

 

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

 

17.2. Семинарска работа/проект

 

17.3. Активност и учење

 

17.4. Завршен испит

 

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

 

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата