Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Стопанство Огласи и јавни повици Оглас за набавка и печатење на промотивни материјали

Оглас за набавка и печатење на промотивни материјали

Рок за аплицирање до 23.2.2018 година

MK_flag.png UK_flag.png

Оглас за набавка и печатење на промотивни материјали за потребите  на проектот “PV-ESTIA – Подобрување на интеграцијата на складирање на енергија во згради со фотоволтаици“  во рамки на програмата “TNCP Balkan – Mediterranean 2014 – 2020” за потребите на Факултетот за електротехника и информациски технологии при УКИМ Скопје. Огласот е отворен до 23.03.2018.

 

Референтен број: BMP1/2.2/2338/2017-2

Факултетот за електротехника и информациски технологии при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје објавува

ПОКАНА

ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДА ЗА НАБАВКА И ПЕЧАТЕЊЕ НА ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ

за потребите на проектот “PV-ESTIA – Подобрување на интеграцијата на складирање на енергија во згради со фотоволтаици“

 

Предметот на набавката:

Набавка и печатење на промотивни материјали

Набавката ќе се спроведе во согласност со PRAG правилата за доделување на договор за јавни набавки на Европската Комисија. Комплетната тендерска документација е достапна во електронска форма на веб страната на Факултетот и може да ја превземете од тукаcopy_of_zip.png. Истата содржи:

A. Инструкции за понудувачите

B. Драфт договор со посебни услови и анекси:

  1. Општи услови на договорот за јавна набавка
  2. Посебни услови
  3. Анекс i: основни услови
  4. Анекс ii+iii: техничка спецификација + техничка понуда ( според потребите на проектот)
  5. Анекс iv: финансиска понуда
  6. формулари

C. Други информации:

  1. Извештај за усогласеност на документи
  2. Извештај од евалуација на понудите

D. Образец на понуда, изјава за лична состојба, изјава за независна понуда и изјава за сериозност на понудата

Подетални информации за начинот на спроведување на постапката за јавна набавка на услуги од надворешни експерти се содржани во Прирачникот за спродевање на постапки за јавни набавки на Европската комисија или the Practical Guide and its annexes (PRAG), на следниот линк: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do.

Однапред Ви благодариме на соработката и очекуваме да ја добиеме вашата понуда пред крајниот рок утврден во точка 8 од Инструкциите за понудувачите. Ве молиме да ја испратите на адресата и според барањата дадени во точка 8. Со поднесување на понуда ќе прифатите да добиете известување за исходот на постапката по електронски пат.

Скопје, 14.02.2018