Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Научно-истражувачка дејност Меѓународни проекти Меѓународни проекти во последните 10 години

Меѓународни проекти во последните 10 години

Ред.бр. Име на проектот Име на проектот Раководител на проектот Датум на проектот Во која програма е проектот Период на времетраење на проектот
1 Микроелектроника-Алијанса во облак МЕСА Microelectronics Cloud Alliance - MECA Проф. д-р Миле Станковски 2016 ERAZMUS 01.01.2016-31.12.2018
2 Радар за продирање во земја интегриран со хексакоптер за автоматска детекција на мини Ground penetrating radar (GPR) Integrated for Automatic Mine detection Проф. д-р Венцеслав Кафеџиски 2016 NATO 07.11.2016-07.11.2019
3 Подобрување на интеграцијата на складирање на енергија во згради со фотоволтации – PV-Estia Enhancing storage integrstion in building with Photovoltaics - PV-ESTIA проф. д-р Марија Кацарска 2017 Европска Комисија - IPA програсма 27.07.2017-27.07.2019
4 Прекугранично управување со променливи моќности на производни единици на обновливи извори и уреди за складирање на електрична енергија за меѓународен пазар на големо - Crossborder Cross Border management of veriable renewable energies and storage unit enabling transnational wholesalemarket- CROSBOW проф. д-р Весна Борозан 2017 HORIZON - 2020 01.11.2017-31.10.2021
5 Виртуелна лабораторија за мехатроника -ВиМеЛа Virtual Machatronics Laboratory - ViMeLa проф. д-р Гога Цветковски 2017 Европска Комисија 01.11.2017-31.10.2019
6 Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење TowaRd market-based skills for sustAINable Energy Efficient construction(TRAINEE) проф. д-р Христина Спасевска 2018 HORIZON - 2020 01.05.2018-31.10.2020
7 Управување со итни ситуации преку виртуелизација на мрежни ресурси Flash Crowds management via Virtualized Network Resources - FALCON проф. д-р Лилјана Гавриловска 2017 NATO 10.10.2017-10.04.2020
8 Развој на сензорски систем за реално-временско надгледување на загубите во водоводни мрежи Development of sensors system for real time monitoring and leakage reduction in water distribution networks  SmartWaterSave проф. д-р Миле Станковски 2018 IPA 01.07.2018-30.06.2020
9 Истражување во суперрезолуција Research in super-resolution проф. д-р Зоран Ивановски
10 SCOPES проект за прозодија во говорот SCOPES Project on Speech Prosody проф. д-р Зоран Ивановски 2014 SNF 2014-2016
11 Развој на вештини за млади истражувачи и едукативен персонал во областа на нано и микро електроника: Имплементација на методи за билатерален пренос на знаење помеѓу универзитетите и малите и средни претпријатија Skills development for young researches and educational personal in the area of nano and micro electronics: Implementation of methods for bilateral transfer of knowledge between universities and small and medium enterprises Проф. д-р Миле Станковски 2011 (SCOPES проект) 2011-2014
12 QUASAR - Квантативна проценка на секундарен пристап кон спектар QUASAR QUantitative Assessment of Secondary Spectrum Access проф. д-р Лилјана Гавриловска 2010 FP7 2010-2012
13 FARAMIR - Флексибилен радио пристап со познавање на спектарот преку мерења моелирање во когнитивни радио системи FARAMIR - Flexible and spectrum-Aware Radio Access through Measurements and modeling In cognitive Radio systems проф. д-р Лилјана Гавриловска 2010 FP7 2010-2012
14 ACROPOLIS - Напредни коегзистирачки технологии за радио оптимизација во лиценциран и нелиценциран опсег ACROPOLIS - Advanced coexistence technologies for radio optimisation in licensed and unlicensed spectrum проф. д-р Лилјана Гавриловска 2010 FP7 2010-2013
15 Оптимизација и рационално користење на безжични комуникациски опсези (ORCA Sfp-984409) Optimization and Rational use of Wireless Communication Bands (ORCA Sfp-984409) проф. д-р Лилјана Гавриловска 2013 NATO SPS 2013-2015
16 eWall за активен продолжен живот eWall - for Active Long Living проф. д-р Лилјана Гавриловска 2013 EC FP7 2013-2016
17 Креирање на трет циклус на студии-докторски студии по метрологија PhD Program in Metrology проф. д-р Љупчо Арсов 2009 TEMPUS 2009-2012
18 SEE-ERA.NET, TVHAPQA- Алгоритми за анализа на временски променливи хармоници за проценка на квалитетот на електричната енергија применливи на современи дигитални процесори на сигнали SEE-ERA.NET, TVHAPQA - Algorithms for time-varying harmonic analysis for power quality assessment applicable on modern digital signal processors проф д-р Димитар Ташковски 2010 SEE-ERA.NET Plus 2010-2012
19 SEETSOC - Предизвици на преносните систем оператори на ЈИЕ SEETSOC - South Eastern Europe TSO Challenges Проф. д-р Рубин Талески 2010 EC FP7 2010-2012
20 MORE MICROGRIDS - Напредни архитектури и контролни концепти за микро мрежи MORE MICROGRIDS - Advanced Architectures and Control Concepts for More Microgrids Проф. д-р Рубин Талески 2006 FP6 2006-2009
21 Техничка помош за воспоставување институционална рамка за берза на електрична енергија Technical assistance for institutional framework for establishing national/regional power exchange Проф. д-р Рубин Талески 2013 Norway 2013-2017
22 Подршка на Регулаторната комисија за енергетика за имплементација на Третиот пакет за енергетика во РМ (TEP Project) Technical assistance for implementation of the third energy package compliant legislation in the Republic of Macedonia Проф. д-р Рубин Талески 2015 Norway 2015-2017
23 Видео ориентирано со висок пропусен опсег засновано интелигентно сеприсутно сенсирање
проф. д-р Аристотел Тентов
24 Форум за професионални енергетски вештини (MEns) Meeting of Energy Professional Skills (MEns) проф. д-р Властимир Гламочанин 2015 EC H2020 2015-2017
25 Обука на градежните работници за енергетска ефикасност BUILD UP Skills-Builders’ Energy Efficiency Training проф. д-р Христина Спасевска 2014 Европска комисија - Извршна агенција за мали и средни компании од Брисел 2014-2016
26 Развој на систем за управување со дигитални докази – ДДЕМС
(проект на МНР на Норвешка)
DDEMS - Development of Digital Evidence Management System (Norway Ministry of FA) проф. д-р Александар Ристески 2015 Norwegian Ministery of Foreign Affairs 2017
27
ER-SEE: Enhancing research and development of energy-efficient networked sensor systems in South Eastern Europe
(SCOPES проект)
проф. д-р Лилјана Гавриловска 2015 SCOPES 2015-2018
28 Промовирање на можностите за соработка во областа на ИКТ и дијалог за политиките со земјите од Западен Балкан (завршен проект во октомври 2012) Promoting ICT cooperation opportunities and policy dialogue with the Western Balkan Countries _ICT_WEB_PROMS Проф. д-р Анета Бучковска 2009 2009-2010
29 Embedded System Design проф. д-р Јосиф Ќосев 2009 DAAD 2009-2010
30 Adaptive Reconfigurable Access and Generic interfaces for Optimisation in Radio Networks - ARAGORN проф. д-р Лилјана Гавриловска 2008 EC FP7 2008-2010
31 Promote, Mobilize, Reinforce and Integrate Wireless Sensor Networking Researchers:Towards Pervasive Networking of WBC and EU-Prosense проф. д-р Лилјана Гавриловска 2008 EC FP7 2008-2010
32
Reconfigurable Interoperability of Wireless Communications Systems -RIWCos проф. д-р Лилјана Гавриловска 2007