Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Лаборатории Институтски лаборатории Лабораторија за физика

Лабораторија за физика

Лабораторијата за физика е дел од Институтот за математика и физика при Факултетот. Таа е една од најстарите лаборатории на Факултетот, основана уште со неговото формирање, а нејзини основачи се професорите Димитар Качурков и Михаил Толев. Денес, на површина од скоро 200 m2, дел од Лабораторијата функционира како лабораторија за настава, а дел како лабораторија за научно-истражувачка работа која има развиено добра соработка со стопанството.

Во состав на Лабораторијата работи следниов наставен кадар:
 • д-р Верка Георгиева - редовен професор
 • д-р Маргарита Гиновска - редовен професор
 • д-р Христина Спасевска - редовен професор
 • д-р Лихнида Стојановска-Георгиевска - доцент
 • м-р Ивана Сандева - помлад асистент

 

Раководител на Лабораторијата за физика е проф. д-р Маргарита Гиновска.

Контакт:
Проф. д-р Маргарита Гиновска
Телефон: 02 3099 174 или 178
Електронска пошта: gmarga@feit.ukim.edu.mk

Во Лабораторијата за физика се изведуваат лабораториски вежби за следниве предмети:

 

 • Физика 1 за студентите од факултетот за електротехника и информациски технологии
 • Мерење основни физички величини
 • Определување брзина на звук низ воздух. Симулација на Доплеров ефект во LabVIEW
 • Определување специфичен топлински капацитет на тврдо тело
 • Определување температурна зависност на вискозноста кај течностите
 • Определување на односот на специфичните топлински капацитети на воздухот
 • Определување коефициент на ефикасност на сончев колектор
 • Симулирање на гасните изопроцеси во LabVIEW

 

 • Физика 2 за студентите од факултетот за електротехника и информациски технологии
 • Определување на фокусно растојание на собирни и растурни леќи
 • Испитување на фотоелектричен ефект
 • Франк-Херцов екесперимент
 • Дифракција на електрони
 • Апсорпција на γ - зраци со GM бројач EN-30
 • Определување на ширината на забранетата зона на Ge
 • Проучување на α - енергиите на Ra со повеќеканален анализатор
 • β – спектроскопија

 

 • Електрооптика за студентите од факултетот за електротехника и информациски технологии
 • Поларизација на светлината
 • Определување на индексот на прекршување на планпаралелна стаклена плочка
 • Полариметрија
 • Определување на индексот на прекршување на течности и раствори со Абе-ов рефрактометар
 • Дифракција на компакт диск
 • Примена на веб калкулатори во електрооптиката
 • Определување на ширината на забранетата зона на германиум
 • Оптички стимулирана луминисценција
 • Оптичка карактеризација со UV‑Vis спектроскопија

 

 • Физика за студентите од технолошко-металуршкиот факултет
 • Мерење на должини
 • Определување на густината на течности и тврди тела со пикнометар
 • Определување на брзината на звукот
 • Определување специфичен топлински капацитет на тврдо тело
 • Одредување на коефициентот на вискозност со оствалдов вискозиметар
 • Определување на фокусно растојание на собирни и растурни леќи
 • Определување на брановата должина на монохроматска светлина со помош на дифракциона решетка
 • Испитување на фотоелектричниот ефект
 • Апсорпција на γ - зраци со GM бројач EN-30
 • Определување моќност на термоелемент

 

 • Практикум по инженерска физика за студентите од Машинскиот факултет и Градежниот факултет
 • Определување на фокусно растојание на собирни и растурни леќи
 • Определување на индексот на прекршување на планпаралелна стаклена плочка
 • Определување на јачина на светлински извор
 • Испитување на фотоелектричен ефект
 • Франк-Херцов експеримент
 • Дифракција на електрони
 • Апсорпција на γ - зраци со GM бројач EN-30
 • Проучување на α - енергиите на Ra со повеќеканален анализатор
 • β – спектроскопија

 

 • Физика за студентите од Машинскиот факултет
 • Пресметување на грешки при мерењата. Графичко претставување на зависни променливи
 • Определување на индекс на прекршување на тенка плочка со помош на микроскоп
 • Определување на фокусно растојание на собирни и растурни леќи
 • Поларизација на светлината
 • Омов закон и конструирање на електрично струјно коло
 • Испитување на фотоелектричниот ефект
 • Франк-Херцов експеримент
 • Дифракција на електрони

 

Контакт:
Доц. д-р Лихнида Стојановска-Георгиевска
Телефон: 02 3099 178
Електронска пошта: lihnida@feit.ukim.edu.mk

Лабораторијата за контрола на храна третирана со јонизирачко зрачење е составен дел од Лабораторијата за физика при Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје. Опремата во Лабораторијата за контрола на храна третирана со јонизирачко зрачење, како и обуките на персоналот се донација од Меѓународната Агенција за Атомска Енергија преку проектот “Проценка и можности за имплементација на технологии за третирање на храната со јонизирачко зрачење во Република Македонија”.

Во работата на Лабораторијата за контрола на храна третирана со јонизирачко зрачење се вклучени 4 универзитетски професори - доктори на науки, еден асистент - магистер и еден технички соработник - магистер.

Потребата за контрола на храна третирана (произведена) со јонизирачко зрачење во Република Македонија е пропишана согласно:

 

Одговорен професор:
Проф. д-р Христина Спасевска
Телефон: 02 3099 175 или 178
Мобилен телефон: 071 287 528
Факс: 02 3064 262
Електронска пошта: hristina@feit.ukim.edu.mk

 

Техники за контрола на храна третирана со јонизирачко зрачење

Лабораторијата за контрола на храна третирана со јонизирачко зрачење располага со соодветна опрема која користи две техники за детекција, односно откривање дали храната била третирана (произведена) со јонизирачко зрачење:

 1. Оптички стимулирана луминисценција или фотостимулирана луминисценција е техника опремена со мобилен инструмент што овозможува да се испитуваат примероци со скрининг и калибриран метод. Оваа техника е брза и едноставна, служи за тестирање на широк спектар на храна што содржи минерали, при што контролата може да се прави на лице место (терен) или во лабораторија.

  fiz1a.jpg

 2. Термолуминисценција е техника за испитување на храна што овозможува потврда на резултатите од контролата направена со скрининг методот. Системот овозможува истовремено да се испитуваат до 48 примероци кои можат да се третираат со радиоактивен извор на бета зрачење 90Sr/90Y.

   

fiz2.jpg

Анализи

Анализите за контрола на храна третирана (произведена) со јонизирачко зрачење може да се прават директно на граничните премини при увоз на производи, во супермаркетите, како и во производниот процес; или примероци да се испитувааат во лабораторија.

Лабораторијата за контрола на храна третирана со јонизирачко зрачење, по барање на заинтерисирани странки, може да испитува примероци од храна за кои треба да се потврди дека:

 • не се третирани (произведени) со јонизирачко зрачење,
 • се третирани (произведени) со јонизирачко зрачење согласно Правилникот за посебните барања за безбедност на храната произведена со јонизирачко зрачење.

 

1. Детекција на храна третирана со јонизирачко зрачење – квалитативна анализа/скрининг за контрола во лабораторија/терен

Техника: Оптички стимулирана луминисценција

Стандард: МКС EN 13751:2011 - Прехранбени производи - Откривање на храна третирана со јонизирачко зрачење со користење на фотостимулирана луминисценција (EN 13751 Foodstuffs - Detection of irradiated food using photostimulated luminescence) http://www.isrm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=22429

Потребен материјал за една анализа: 100 грама

Постапка за земање на примерокот: Примерокот се зема од пакувањето со храна од место кое е заштитено од светлина. Пред испитувањето примероците е потребно да се чуваат на темно.

 

2. Детекција на храна третирана со јонизирачко зрачење - контрола во лабораторија и потврда на скрининг методот

Техника: Термолуминисценција

Стандард: МКС EN 1788:2011 - Прехранбени производи - Детекција на термолуминесценција на храна третирана со јонизирачко зрачење од која можат да се изолираат силикатни минерали (EN 1788 Foodstuffs - Thermoluminescence detection of irradiated food from which silicate minerals can be isolated) http://www.isrm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=30914

Потребен материјал за една анализа: 400 грама

Постапка за земање на примерокот: Примерокот се зема од пакувањето со храна од место кое е заштитено од светлина. Пред испитувањето примероците е потребно да се чуваат на темно заштитени од температура над 100 °C..
...
....
Navigation
Информации за матурантите

copy_of_studenti.jpg

СП ФЕИТ

copy_of_SPFEIT_Logo.jpg

MECA Project

MECAlogo.png

Списание JEEIT

JEEITlogo.jpg

Студентски пракси

makedonskitelekom.jpg

LabVIEW академија

labview_logo.jpg

ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ